Ύμνος

Jul. 18th, 2012 08:33 pm
mysticgarden: (Default)
Ορφικός ύμνος Εκάτης 

 Εκάτη επικαλούμαι λατρευομένη εις τας οδούς και τας τριόδους
 Και ουρανίαν και χθονίαν και ενάλιον κροκοπέταλον
 επιτύμβια μετά των ψυχών των νεκρών βακχευομένη
 γόνον Περσέως, φιλέρημον αγαλομένη με τας ελάφους
 την νυκτερινήν προστάτην σκύλων, ακαταμάχητον βασίλισσα
  ήχον θηρίων εκπέμπουσα, άνευ εμφανούς περιζόματος
  επί ταύρων φερομένη, παντός κόσμου κλειδούχος άνασσα
 οδηγών, νύμφων,παίδας ανατρέφουσα, ες τα όρη φοιτώσα
 παρακλαλώ την κόρην να παρευθεθεί εις τας τελετάς
 με ευμενή διάθεση προς τον ηγούμενον αυτών ευμενώς και με χαρούμενη διάθεση.


Ἑκάτης
(Древнегреческий вариант)

Εἰνοδίην Ἑκάτην κλῄζω, τριοδῖτιν, ἐραννήν,
οὐρανίην χθονίην τε καὶ εἰναλίην, κροκόπεπλον,
τυμβιδίην, ψυχαῖς νεκύων μέτα βακχεύουσαν,
Περσείαν, φιλέρημον, ἀγαλλομένην ἐλάφοισιν,
νυκτερίην, σκυλακῖτιν, ἀμαιμάκετον βασίλειαν,
θηρόβρομον, ἄζωστον, ἀπρόσμαχον εἶδος ἔχουσαν,
ταυροπόλον, παντὸς κόσμου κληιδοῦχον ἄνασσαν,
ἡγεμόνην, νύμφην, κουροτρόφον, οὐρεσιφοῖτιν,
λισσομένοις κούρην τελεταῖς ὁσίῃσι παρεῖναι
βουκόλῳ εὐμενέουσαν ἀεὶ κεχαρηότι θυμῷ.

Profile

mysticgarden: (Default)
Hulia

January 2013

S M T W T F S
   1 23 4 5
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 24th, 2017 11:12 am
Powered by Dreamwidth Studios